Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

  • Lars Manders Computer Service, gevestigd en kantoorhoudende in Asten, hierna ook wel LMCS genoemd;
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten tot stand gebracht wordt;
  • Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van LMCS.

2. ALGEMEEN
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met LMCS betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten. 

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door LMCS expliciet van de hand gewezen. 

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd. 

De Algemene voorwaarden staan op de website van LMCS, LMCS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

3. AANBOD EN BESTELLING 
Alle offertes van LMCS, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen. 

Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door LMCS verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door LMCS te verrichten wezenlijk andere prestatie. LMCS behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen. 

4. OVEREENKOMSTEN 
Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van LMCS. 

Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

5. PRIJZEN 
De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering bij de klant aan huis; inclusief BTW; in Euro's; geleverde producten zijn exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie. 

Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door LMCS geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is LMCS bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225,--.

Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

6. RISICO
De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging LMCS.

LMCS is gerechtigd tot het doen van deel leveringen.


7. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
LMCS behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door LMCS aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door LMCS ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen LMCS van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen LMCS en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

8. AFLEVERING EN RECLAMES 
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is LMCS voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan LMCS.

De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

9. GARANTIE EN REPARATIE
LMCS verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu's van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, toners en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers.

De garantie voor de producten van LMCS die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door LMCS een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Indien zich binnen 8 dagen na aankoop een ernstige hardware storing voordoet, kan de apparatuur, na overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild. E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd. 

Met betrekking tot producten van derden is LMCS tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. 

Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de vervangen onderdelen van de reparatie zit een garantie van de leverancier. 

Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van LMCS liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt LMCS zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen. 

LMCS is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bij reparatie kan LMCS niet aansprakelijk worden gesteld voor het beschadigen of verloren gaan van software en/of data die op de harddisk of andere medium van de klant staan.

10. AANSPRAKELIJKHEID 
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor LMCS in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal LMCS niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van LMCS. 

De klant vrijwaart LMCS te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van LMCS blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat LMCS de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. 

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door LMCS ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

11. TOEPASSELIJKHEID 
Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen LMCS en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter `s Hertogenbosch, met dien verstande dat LMCS het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

12. SOFTWARE 
Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

13. CLOUD DIENSTEN EN ABONNEMENTEN
Bij activatie van een Cloud dienst of abonnement gaat de klant akkoord met de daarbij behorende voorwaarden. De geldende termijn is altijd 1 kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd voor de duur van 1 jaar. Opzegging is uitsluitend mogelijk tot 3 maanden voor de vervaldatum en kan alleen schriftelijk.

14. OVERIGE BEPALINGEN 
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. 

De koper van goederen of diensten van LMCS in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR), welke LMCS in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van LMCS.

Zie ook onze privacy verklaring.